surah yaseen in hindi pdf

आज हम आपको surah yaseen in hindi pdf, surah yaseen mp3 और बताएँग। साथ आप surah yaseen in hindi को पढ़ और सुन सकेंगे

surah yaseen in hindi MP3

surah yaseen in hindi

बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम

यासीन।

वल कुर आनिल हकीम।
इन्नका लमिनल मुरसलीन।
अला सिरातिम मुस्तकीम।
तनजीलल अज़ीज़िर रहीम।
लितुन ज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून।
लकद हक कल कौलु अला अकसरिहिम फहुम ला युअ’मिनून।
इन्ना जअल्ना फी अअ’ना किहिम अगलालन फहिया इलल अजक़ानि फहुम मुक़महून।
व जअल्ना मिम बैनि ऐदी हिम सद्दव वमिन खलफिहिम सद्दन फअग शैनाहुम फहुम ला युबसिरून।
वसवाउन अलैहिम अअनजर तहुम अम लम तुनजिरहुम ला युअ’मिनून।
इन्नमा तुन्ज़िरू मनित तब अज़ ज़िकरा व खशियर रहमान बिल्गैब फबश्शिर हु बिमग फिरतिव व अजरिन करीम।
इन्ना नहनु नुहयिल मौता वनकतुबु मा क़द्दमु व आसारहुम वकुल्ला शयइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन।
वज़ रिब लहुम मसलन असहाबल करयह इज़ जा अहल मुरसळून।
इज़ अरसलना इलयहिमुस नैनि फकज जबूहुमा फ अज़ ज़ज्ना बिसा लिसिन फकालू इन्ना इलैकुम मुरसळून।
कालू मा अन्तुम इल्ला बशरुम मिसळूना वमा अनजलर रहमानु मिन शय इन इन अन्तुम इल्ला तकज़िबुन।
क़ालू रब्बुना यअ’लमु इन्ना इलैकुम लमुरसळून।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
कालू इन्ना ततैयरना बिकुम लइल लम तनतहू लनरजु मन्नकूम वला यमस सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम।
कालू ताइरुकुम म अकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अन्तुम क़ौमूम मुस रिफून।
व जा अमिन अक्सल मदीनति रजुलुय यसआ काला या कौमित त्तबिउल मुरसलीन।
इत तबिऊ मल ला यस अलुकुम अजरौ वहुम मुहतदून।
वमालिया ला अअ’बुदुल लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन।
अ अत्तखिज़ु मिन दुनिही आलिहतन इय युरिदनिर रहमानु बिजुर रिल ला तुगनि अन्नी शफ़ा अतुहुम शय अव वला यूनकिजून।
इन्नी इज़ल लफी ज़लालिम मुबीन।
इन्नी आमन्तु बिरब बिकुम फसमऊन।

कीलद खुलिल जन्नह काल यालैत क़ौमिय यअ’लमून।
बिमा गफरली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन।
वमा अन्ज़लना अला क़ौमिही मिन बअ’दिही मिन जुन्दिम मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनजलीन।
इन कानत इल्ला सैहतौ वाहिदतन फइज़ा हुम् खामिदून।
या हसरतन अलल इबाद मा यअ’तीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस तहज़िउन।
अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यर जिउन।
वइन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुह्ज़रून।
व आयतुल लहुमूल अरज़ुल मैतह अह ययनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिनहु यअ कुलून।
व जअलना फीहा जन्नातिम मिन नखीलिव व अअ’नाबिव व फज्जरना फीहा मिनल उयून।
लियअ’ कुलु मिन समरिही वमा अमिलत हु अयदीहिम अफला यशकुरून।
सुब्हानल लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम मा तुमबितुल अरज़ू वमिन अनफुसिहिम वमिम मा ला यअलमून।
व आयतुल लहुमूल लैल नसलखु मिन्हुन नहारा फइज़ा हुम् मुजलिमून।
वश शमसु तजरि लिमुस्त कररिल लहा ज़ालिका तक़्दी रूल अज़ीज़िल अलीम।
वल कमर कद्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उरजुनिल क़दीम।
लश शम्सु यमबगी लहा अन तुद रिकल कमरा वलल लैलु साबिकुन नहार वकुल्लुन फी फलकिय यसबहून।

व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुररिय यतहूम फिल फुल्किल मशहून।
व खलकना लहुम मिम मिस्लिही मा यरकबून।
व इन नशअ नुगरिक हुम फला सरीखा लहुम वाला हुम युन्क़जून।
इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इलाहीन।
व इजा कीला लहुमुत तकू मा बैना ऐदीकुम वमा खल्फकुम लअल्लकुम तुरहमून।
वमा तअ’तीहिम मिन आयतिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअ रिजीन।
व यकूलूना मता हाज़ल व’अदू इन कुनतुम सादिक़ीन।
मा यन ज़ुरूना इल्ला सैहतव व़ाहिदतन तअ खुज़ुहुम वहुम यखिस सिमून।
फला यस्ता तीऊना तौ सियतव वला इला अहलिहिम यरजिऊन।
व नुफ़िखा फिस सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अज्दासि इला रब्बिहिम यन्सिलून।
कालू या वय्लना मम ब असना मिम मरक़दिना हाज़ा मा व अदर रहमानु व सदकल मुरसलून।
इस्लौहल यौमा बिमा कुनतुम तक्फुरून।
अल यौमा नाख्तिमु अल अफ्वा हिहिम व तुकल लिमुना अयदीहिम व तशहदू अरजु लुहुम बिमा कानू यक्सिबून।
व लौ नशाउ लता मसना अला अअ’युनिहिम फ़स तबकुस सिराता फ अन्ना युबसिरून।
व लौ नशाउ ल मसखना हुम अला मका नतिहिम फमस तताऊ मुजिय यौ वला यर जिऊन।
वमन नुअम मिरहु नुनक किसहु फिल खल्क अफला यअ’ किलून।
वमा अल्लम नाहुश शिअ’रा वमा यम्बगी लह इन हुवा इल्ला जिक रुव वकुर आनुम मुबीन।
लियुन जिरा मन काना हय्यव व यहिक क़ल कौलु अलल काफ़िरीन।
अव लैसल लज़ी खलक़स समावाती वल अरज़ा बिक़ादिरिन अला य यख्लुक़ा मिस्लहुम बला वहुवल खल्लाकुल अलीम।
इन्नमा अमरुहू इज़ा अरादा शय अन अय यकूला लहू कुन फयकून।
फसुब हानल लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शय इव व इलैहि तुरज उन।

surah yaseen in hindi pdf download

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *